Regulamin

Zapoznaj się z zasadami

Pozostawienie urządzenia w i-SERWIS sp. z o.o. jest równoważne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 1. SŁOWNIK 

 1. Serwis – i-SERWIS sp. z o.o.
 2. Klient – osoba lub firma, zgłaszająca urządzenie do naprawy.
 3. Logowanie – czynność polegająca na wprowadzeniu nazwy użytkownika oraz hasła, pozwalająca na autoryzację użytkownika i przydzielenie mu praw do monitorowania stanu swojego konta.
 4. Spedytor – firma kurierska, z którą serwis ma podpisaną stałą aktualną umowę współpracy.
 5. Kurier – pracownik spedytora lub osoba występująca w jego imieniu.
 6. Carry-in – naprawa w siedzibie serwisu. Urządzenie można dostarczyć osobiście, wysłać spedytorem lub wezwać pracownika serwisu.
 7. Door-to-door – nadanie i odbiór wysyłki z towarem za pośrednictwem spedytora na adres serwisu.

§ 2. ZGŁOSZENIE SERWISOWE

 1. Warunkiem rozpoczęcia naprawy lub usługi serwisowej jest złożenie przez Klienta zgłoszenia serwisowego przy pomocy dostępnych środków jak w pkt. 2.b.
 2. Zgłoszenia urządzenia klienta do serwisu może nastąpić na kilka sposobów:
 • osobiście w serwisie wypełniając zgłoszenie i przynosząc urządzenie
 • wysyłając urządzenie oraz wypełnione i wydrukowane zgłoszenie serwisowe
 • pocztą elektroniczną – email lub formularz
 • faxem – na podstawie pobranego formularza
 • telefonicznie – w wyjątkowych sytuacjach gdy klient nie ma dostępu do Internetu
 1. Zgłoszenia serwisowe klientów w ramach aktualnej umowy serwisowej realizowane są na warunkach zawartych w tej umowie.
 2. Serwis wydaje klientowi dokument „Potwierdzenie przyjęcia urządzenia do serwisu” , który jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru oddanego urządzenie.
 3. Po wykonaniu naprawy urządzenie jest przekazywane klientowi osobiście lub osobie pisemnie upoważnionej. Urządzenie jest wydawane tylko po okazaniu potwierdzenia. Drugą formą wydania urządzenia jest wysyłka za pośrednictwem kuriera na wskazany adres.

§ 3. FORMULARZ KONTAKTOWY

Formularz kontaktowy umożliwia bezpośredni kontakt z i-Serwis. Do korzystania z Formularza kontaktowego wymagane jest posiadanie Konta w Serwisie.

 1. Dane do logowania: Adres E-mail podany podczas rejestracji Hasło podane podczas rejestracji w Serwisie
 2. Adres strony, pod którym będzie prowadzona korespondencja: http://www.i-serwis.pl/obsluga-klienta/

W przypadku barku konta, zostanie ono automatycznie utworzone. Nowy klient wysyłając wiadomość z formularza kontaktowego, otrzymuje dostęp do Panelu Klienta/Obsługa Klienta.

 1. Dane do logowania: Adres E-mail podany podczas uzupełniania formularza Hasło – automatycznie wygenerowane przez system i przesłane na adres E-mail podany w formularzu.
 2. Adres strony, pod którym będzie prowadzona korespondencja: http://www.i-serwis.pl/obsluga-klienta/

§ 4. WYSYŁKA URZĄDZENIA

 1. Ryzyko uszkodzenia urządzenia w czasie transportu do serwisu ponosi klient. Należy pamiętać aby odpowiednio zapakować i zabezpieczyć wysyłane urządzenie.
 2. W przypadku otrzymania przez serwis przesyłki niewłaściwie zabezpieczonej lub niemożliwej do odesłania ze względu na możliwość uszkodzenia urządzenia, serwis doliczy koszty nowego opakowania w wysokości 20zł brutto, które poniesie klient.
 3. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem spedytora są ubezpieczone do kwoty 5000zł. W przypadku gdy wartość urządzenia przewyższa tę kwotę klient powinien powiadomić o tym kuriera oraz serwis.

§ 5. ODBIÓR PRZESYŁKI

 1. W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki, lub uszkodzenia przesyłanego urządzenia w czasie transportu, sugerujemy zastosowanie się do następującej procedury:
  Po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera. Każda przesyłka powinna być oklejona na zewnątrz taśmą zabezpieczającą.
  Jeżeli tak nie jest, oznacza to, że przesyłka była otwierana przez osoby nieuprawnione.
  W takim wypadku należy sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera.
  Po zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić stosowny protokół.
  Jeżeli uszkodzenie przesyłki zostało stwierdzone po odjeździe kuriera mimo braku śladów uszkodzenia opakowania, należy sporządzić protokół uszkodzenia zawierający:
 • opis uszkodzenia
 • nr listu przewozowego
 • datę doręczenia wraz z godziną
 • oczekiwania finansowe z tytułu poniesionych strat, które powinny być potwierdzone dokumentem zakupu urządzenia

§ 6. CZAS TRWANIA NAPRAWY

 1. Naprawa Gwarancyjna:
 • czas naprawy gwarancyjnej jest określony w gwarancji udzielonej przez serwis i biegnie od dnia dostarczenia urządzenia wraz z kompletem dokumentów (karta gwarancyjna, dokument zakupu, karta naprawy itd.). Czas naprawy gwarancyjnej wynosi 14 dni roboczych.
 • w przypadku wad formalnych dokumentów gwarancyjnych czas naprawy biegnie od dnia usunięcia tych wad przez klienta.
 • oprogramowanie nie jest objęte warunkami gwarancji.
 • okres gwarancji jest wydłużany o czas naprawy.
 1. Naprawa pogwarancyjna:
 • czas naprawy płatnej jest uwarunkowany dostępnością odpowiednich części oryginalnych bądź zamienników.
 • maksymalny czas naprawy wynosi 14 dni roboczych z zastrzeżeniem pkt. 5.1.1 i 5.2.1. Jeśli po tym terminie serwis nie będzie w stanie dokonać naprawy lub wykonać usługi, klient zostanie o tym poinformowany jak w pkt. 5.4. Serwis zastrzega w wyjątkowych sytuacjach przedłużenie czasu naprawy do 28 dni roboczych.
 • Informujemy, że serwisy płatne realizujemy bez uzgodnienia z Kontrahentem do kwoty 300 zł netto.
 1. o terminie zakończenia naprawy, zmianie statusu zlecenia, kosztach przekraczających podany limit, klient zostanie poinformowany telefonicznie, pocztą elektroniczną e-mail, wiadomością tekstową sms lub w inny zadeklarowany przez siebie sposób.
 2. po upływie 15 dni roboczych od momentu zawiadomienia klienta o zakończeniu naprawy, rezygnacji z naprawy przez klienta, a nie odebraniu przez niego w tym terminie urządzenia, będzie naliczana opłata za depozyt w wysokości 15zł netto za każdy dzień zwłoki. Opłata ta będzie naliczana przez kolejnych 30 dni.
 3. po upływie 45 dni nieodebrane urządzenie ulega przepadkowi i jest uznany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego oraz na podstawie art 181 Kodeksu Cywilnego nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne .

§ 7. GWARANCJA

 1. Na wykonane naprawy i usługi serwis udziela standardowej gwarancji w okresie 3, 6 lub 12  miesięcy od daty dokonania świadczenia. Wyjątkiem są naprawy urządzenia po zalaniu, na które udzielamy miesięcznej gwarancji.
 2. Gwarancją objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wyszczególnione w karcie naprawy oznaczone jako wykonane przez serwis. W szczególnych przypadkach lub za dodatkową opłatą serwis może udzielić gwarancji dłuższej niż 3 miesiące co będzie zaznaczone na karcie naprawy bądź dokumencie sprzedaży.
 3. Gwarancja na wykonane czynności nie obejmuje przypadków, w których działanie wykonanej przez serwis czynności przestało być skuteczne z powodów uszkodzeń elementów i części nie objętych gwarancją serwisu (w tym również przypadków określonych w pkt. 6.4) lub jeśli działanie to przestało być poprawne na skutek pojawienia się wady innych elementów mających wpływ na poprawność działania wykonanego świadczenia serwisowego.
 4. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć urządzenie lub towar do Serwisu na swój rachunek – we własnym zakresie lub poprzez firmę spedycyjną.
 5. Gwarancja na elementy nie obejmuje:
 • uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych (złamania, zalania, itp.)
 • uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym w karcie gwarancyjnej urządzenia
 • uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji towaru oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji urządzenia elektronicznego a w szczególności wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy
 • przypadków losowych uszkodzeń niezależnie od warunków eksploatacji (powódź, pożar, przepięcie)
 • części, na których dokonano zatarcia lub zniszczenia numerów seryjnych serwisu
 • części, których naprawę podjęły osoby lub podmioty nie będące serwisem.

§ 8. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SERWISU

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za używane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane na dyskach stałych innych nośnikach magnetycznych, dyskach optycznych, CD, DVD czy pamięciach flash przekazanych z urządzeniem do naprawy.
 2. Klient oświadcza, że zabezpieczył wszystkie dane i nie będzie rościł żadnych praw tytułem odszkodowań za ich utratę.
 3. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Serwis zastrzega sobie zwrot nie naprawionego urządzenia klientowi z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od serwisu czynników.
 5. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi nie naprawionego urzązenia o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z tego iż część elementów, w tym uszkodzonych, jest obecnie wykonywana w technologii SMD i BGA a co za tym idzie regeneracja takiego układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt, który można wyeliminować tylko poprzez wymianę elementu na inny sprawny, niestety nie zawsze osiągalny.
 6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za legalność systemu operacyjnego ani żadnych aplikacji będących zainstalowanych na urządzeniu powierzonym serwisowi.
 7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące  na nośnikach informacji znajdujące się w urządzeniu powierzonym serwisowi, a będącymi w literze prawa treściami zabronionymi.
 8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za częściową lub całkowitą utratę danych lub programów znajdujących się na dyskach twardych dostarczanych wraz z urządzeniem do serwisu. Specyfika realizacji każdej naprawy przy znajdującym się w serwisowanym urządzeniu nośniku danych, naraża te dane na uszkodzenie lub usunięcie, w związku z tym prosimy o wykonanie kopi bezpieczeństwa swoich zbiorów przechowywanych na dyskach twardych przed oddaniem urządzenia do serwisu !
 9. Oględziny urządzenia mogą dotyczyć wyłącznie  usterki podanej przez klienta. Oględziny są bezpłatne, w przypadku nie podjęcia działań serwisowych.

§ 9. ZABEZPIECZENIA

 1. Serwis, w celu zabezpieczenia urządzenia przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich stosuje potrójne zabezpieczenia naprawianego przez siebie urządzenia.
 2. Naruszenie jakiejkolwiek z plomb zabezpieczających bądź innych zabezpieczeń będzie się wiązało z utratą udzielonej przez serwis gwarancji.
 3. Urządzenie oddawane do serwisu w celu naprawy musi posiadać czytelny numer seryjny. W przypadku nieczytelnego numeru seryjnego zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia urządzenia do serwisu.

§ 10. CENY

 1. Naprawy i usługi serwisowe dokonywane przez serwis kalkulowane są w oparciu o cennik dostępny również w siedzibie serwisu, oraz cenę elementów i podzespołów wymienionych podczas naprawy. Minimalna cena usługi (nie zawierającej kosztu elementów i podzespołów) nie może być mniejsza od stawki jednej roboczogodziny bez względu na czas wykonywania świadczenia serwisowego.
 2. Cena elementów i podzespołów określana jest na podstawie bieżących cen sprzedaży.
 3. Na żądanie klienta serwis może dokonać naprawy w trybie usługi szybkiej bądź też ekspresowej.
 4. Naprawy i usługi serwisowe w trybie usługi szybkiej dokonywane są w terminie do 3 dni roboczych z zastrzeżeniem pkt. 9.f.
 5. Naprawy i usługi serwisowe w trybie usługi ekspresowej dokonywane są w terminie do 1 dnia roboczego (zazwyczaj urządzenie jest do odbioru tego samego dnia) z zastrzeżeniem pkt 9.g.
 6. W przypadku niewykonania naprawy lub usługi serwisowej w terminach określonych w pkt.9.e i 9.f. naprawę bądź usługę serwisową traktuje się jako zwykłą.
 7. Cena usługi szybkiej wynosi 30 zł, jest płatna niezależnie od tego czy serwis dokonał skutecznej naprawy czy nie.
 8. Cena usługi ekspresowej wynosi 50 zł,  jest płatna niezależnie od tego czy serwis dokonał skutecznej naprawy czy nie.
 9. Dla stałych klientów są przewidziane stosowne rabaty.
 10. Koszt świadczenia usług serwisowych wg warunków niniejszego regulaminu jest ustalany każdorazowo indywidualnie według potrzeb Klienta

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Każdy klient oddający urządzenie do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając urządzenie, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin.